myanmarenglish

Activities

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ “အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္-၂၀၁၅ က်င္းပေရးဆိုင္ရာ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနား”ႏွင့္ “Bangkok Airways ေလေၾကာင္းလိုင္းေျပးဆြဲေရးႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဆက္

(ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၆)
    ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၂) ရက္ေန႕မွ (၂၉) ရက္ေန႕အထိ အိမ္ရွင္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္လက္ခံက်င္းပမည့္ (၃၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္-၂၀၁၅ က်င္းပေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားကို  (၁၆.၉.၂၀၁၄) ရက္ေန႕ နံနက္ ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏသီရိဟိုတယ္ဇုန္ရွိ Royal ACE Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဟိုတယ္ ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕သို႕ ၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္ဖိုရမ္ကို အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပရန္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ကတည္းက အလွည့္က်ခဲ့ေသာ္လည္း အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ လက္ခံက်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပဲ ယခု လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွသာလွ်င္ (၃၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္ကုိ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပရန္ ျပန္လည္အလွည့္က်ေရာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန (၁) ႏွင့္ (၂) တို႕တြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေ၀စည္တြဲလ်က္ညီ အာဆီယံ အသိုက္အ၀န္းဆီ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္အေရာက္လွမ္းခ်ီ” ဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္ စြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေပါင္း (၅၁) ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆင္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အာဆီယံျပပြဲျပသသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးစဥ္၀ယ္ယူသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ျပည္တြင္း မီဒီယာအဖြဲ႕မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအပါအ၀င္ တက္ေရာက္မည့္   ဦးေရ (၁၅၀၀) ေက်ာ္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုက်င္းပမည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမွင့္တင္ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ အထူးအခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသည္ေရာက္ရိွမႈမွာ (၁.၈) သန္းေက်ာ္ၿပီျဖစ္ရာ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ (၃) သန္းေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္အတူ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ား ေလ်ာ့ နည္းႏုိင္ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး “တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းမူ၀ါဒ” ႏွင့္ “ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးမူ၀ါဒ” မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံျခား သားဧည့္သည္မ်ား  ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္အတြင္း ေဒသခံလူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျပဳမႈေနထုိင္လည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ (Dos & Don’ts for Tourists) စာအုပ္ မ်ားကိုလည္း ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီထားၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ (၆) ခုပါ၀င္သည့္ “ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းပင္မစီမံကိန္း ၂၀၁၃-၂၀၂၀”ကို ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
    ဆက္လက္၍ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖုိရမ္- ၂၀၁၅ က်င္းပေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ တာ၀န္ခံ Mr.Jason Ng (Executive Director, MP Singapore) မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖုိရမ္က်င္းပေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားမႈမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။ ၄င္းေနာက္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖုိရမ္-၂၀၁၅ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီေပးၾကေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ CB Bank, KBZ Group, Htoo Group, Max Hotels Group, Golden Myanmar Air Lines ႏွင့္ PICO Art International တုိ႔၏ တာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ပံ့ပိုးကူညီမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈစာခၽြန္လႊာကို ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီး၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကၿပီး စုေပါင္းအမွတ္တရ ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးၾကပါသည္။ ထုိ႕ ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕မ်ားမွ သိရိွလုိသည္မ်ားကို ေမးျမန္းရာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ထြန္း၊ ေဒါက္တာတင္ေအာင္လင္း (Myanmar Venture Group, Chief Executive) ႏွင့္ Mr.Jason Ng (Executive Director, MP Singapore) တုိ႔မွ အသီးသီးျပန္လည္ရွင္း လင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္သည္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏသီရိဟုိတယ္ဇုန္ရိွ Hotel Max ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Bangkok Airways မွ Thailand Convention & Exhibition Bureau၊ Bangkok Hospital တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ “ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ ရာ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ျပပြဲမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ေရး” တုိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။
    ဆက္လက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E Pisanu Suvanajata မွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး Bangkok Airways ၊Thailand Convension & Exhibition Bureau ႏွင့္ Bangkok Hospital တို႕၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ မိတ္ဆက္အခမ္းအနားက်င္းပရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ေျပာၾကားကာ စုေပါင္းအမွတ္တရဓာတ္ပံုရိုက္ကူးၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား၏ သိရွိလိုသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအေပၚ က႑အလိုက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ကာ အခမ္းအနားကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။